Импресум

Официјална Адреса и Контактни Детали:

МПЦ Македонска Православна Црковна Општина
Свети Наум Охридски
Gislerstrasse 9
Postfach 218
CH – 6234 Triengen

www.mpc-triengen.ch
post@mpc-triengen.ch

Председател: Марјан Цветковиќ +41 (0) 76 240 50 29
Заменик Председател: Коцев Богдан +41 (0) 76 572 77 14

Секретар: Соларов Ванчо +41 (0) 79 335 60 34
Заменик Секретар: Петрески Рубин +41 (0) 79 279 66 39

Благајник: Стоиков Венко +41 (0) 78 851 73 38
Заменик Благајник: Гугушевски Зоран +41 (0) 76 200 15 29

Книговодител: Јолакоски Јовче

Правна Напомена

Нашата Вебстрана содржува линкови до надворешни Вебстрани на трети лица за чии содржини немаме никаква одговорност.
Се забранува употреба, репродукција, пренос, дистрибуција, трансформирање или зачувување на содржините на интернет страниците во било каква форма, делумно или целосно, без претходна писмена дозвола од Македонскata Православна Црква Триенген сепак, како начин на слободно користење, МПЦ Триенген ви дозволува да ги зачувувате содржините од овие страници или да ги печатите na вашиот компјутер доколку e за ваша лична употреба.
© update 2012-2020 by Morgenstern Marketing | Сите права се под предност на МПЦ Триенген.

Програмирање и Дизајн

Програмирање и Дизајн на Вебсраната е припремена и реализирана од Morgenstern Marketing и Evolution Design